CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: CX - Trợ cấp lương thực đột xuất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đề nghị của trưởng ấp, khóm
- Danh sách hộ gia đình và số người trong gia đình thiếu đói (mẫu 5a)

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ