CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: CX - Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ (mẫu 8);
2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng (mẫu 9);
3. Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (mẫu 1c)
4. Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;
5. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc;
6. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội bao gồm:
1. Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc;
2. Người không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
Số lượng hồ sơ

01 bộ