CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên.

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Điều 12. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

Số lượng hồ sơ

01 bộ