CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản yêu cầu giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Số lượng hồ sơ

01 bộ