CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Trà Cú
Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo
Thủ tục: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

1.Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

2. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.

3. Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Điều 22. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

Số lượng hồ sơ

01 bộ