CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thị Xã Duyên Hải
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tại Bưu điện 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật (Mẫu số 01)

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ