CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT-01/KNTC Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại & Tố cáo
2 QT-01/PCTN Kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
3 QT-01/TCD Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
4 QT-01/XLD Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn
5 QT-02/KNTC Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo
6 QT-02/PCTN Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
7 QT-02/TCD Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
8 QT-02/XLD Xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn
9 QT-03/KNTC Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại & Tố cáo
10 QT-03/PCTN Xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
11 QT-03/TCD Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
12 QT-03/XLD Xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn
13 QT-04/KNTC Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại & Tố cáo
14 QT-04/PCTN Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng
15 QT-05/KNTC Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo