CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 36 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009742 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Đầu tư
2 2.000205 Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài
3 1.005132 Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
4 2.001955 Đăng ký nội quy lao động Lao động, Tiền lương
5 3.000019 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
6 2.000063 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
7 1.009748 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư
8 2.000192 Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài
9 1.005413 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Quản lý công sản
10 2.000347 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
11 1.009755 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư
12 1.009811 Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động nước ngoài
13 3.000020 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
14 2.000450 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
15 1.009756 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư