CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009642 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
2 1.005169 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và phát triển doanh nghiệp
3 1.010010 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Thành lập và phát triển doanh nghiệp
4 1.010023 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Thành lập và phát triển doanh nghiệp
5 1.010026 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Thành lập và phát triển doanh nghiệp
6 1.010027 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và phát triển doanh nghiệp
7 1.010030 Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thành lập và phát triển doanh nghiệp
8 1.010031 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Thành lập và phát triển doanh nghiệp
9 2.001583 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và phát triển doanh nghiệp
10 2.001610 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và phát triển doanh nghiệp
11 2.001954 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế) Thành lập và phát triển doanh nghiệp
12 2.001996 Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và phát triển doanh nghiệp
13 2.002000 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Thành lập và phát triển doanh nghiệp
14 2.002010 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và phát triển doanh nghiệp
15 2.002011 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành lập và phát triển doanh nghiệp