CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000465 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương
2 1.003649 Thủ tục Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư, lưu trữ
3 1.009354 Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
4 1.009355 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 1.010194 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư, lưu trữ