CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 50 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000216 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bảo trợ xã hội
2 1.009319 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
3 2.001481 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
4 2.000422 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng
5 2.000449 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua - khen thưởng
6 1.001894 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo
7 2.000144 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Bảo trợ xã hội
8 1.000934 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua - khen thưởng
9 1.001886 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo
10 1.005384 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
11 1.000924 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Thi đua - khen thưởng
12 1.001875 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Tín ngưỡng, tôn giáo
13 1.010196 Thủ tục Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư, lưu trữ
14 2.002156 Thủ tục Xét tuyển công chức Công chức, viên chức
15 1.009339 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập