CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009320 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
2 1.003960 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
3 1.000681 Thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thành tích đối ngoại Thi đua - khen thưởng
4 1.009321 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 2.001688 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
6 2.001678 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
7 1.003900 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội. Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
8 1.003822 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
9 2.000418 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình Thi đua - khen thưởng
10 2.001590 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
11 2.002167 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Tín ngưỡng, tôn giáo
12 1.000654 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo
13 1.000638 Thông hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo
14 2.000269 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo
15 2.000264 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Tín ngưỡng, tôn giáo