CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002206 Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách Tài chính doanh nghiệp- Tin học thống kê
2 1.006846 Thủ tục Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính. Quản lý giá
3 TCDT2 Thủ tục quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Tài chính đầu tư
4 1.005422 Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
5 1.005426 Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản