CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002407 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại & Tố cáo
2 2.002400 Kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
3 1.011085 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
4 2.002499 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn
5 2.002408 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo
6 2.001907 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
7 1.010944 Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
8 2.002500 Xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn
9 2.002409 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại & Tố cáo
10 2.002401 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
11 1.010945 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
12 2.002501 Xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn
13 2.002411 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Khiếu nại & Tố cáo
14 2.002403 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng
15 2.002412 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo