CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 110 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
2 2.002363 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư Pháp - Hộ Tịch
3 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
4 QT-06/NCC Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia Người có công
5 QT-07/NCC Hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Người có công
6 CX-QT-05/BTXH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
7 TLVPTDN 29 Thông báo thay đối cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Bảo trợ xã hội
8 HCTP17 Công nhận báo cáo viên pháp luật. Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
9 HCTP18 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
10 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
11 CX-QT-01/BTNN Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường Nhà nước
12 CX-QT-02/BTNN Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường Nhà nước
13 CX-QT-03/BTNN Trả lại tài sản Bồi thường Nhà nước
14 CX-QT-04/BTNN Chi trả tiền bồi thường Bồi thường Nhà nước
15 CX-QT-05/BTNN Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường Nhà nước