CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 53 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTXH43 Trợ cấp lương thực đột xuất Bảo trợ xã hội
2 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
3 QT-01/LĐTL Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo
4 01/TDKT Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng
5 2/TDKT Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thi đua - khen thưởng
6 1.003645 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa
7 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
8 1.003242 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
9 QT-02/NCC Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
10 3/TDKT Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng
11 1.003635 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa
12 2.000440 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa
13 QT-03/BTXH Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
14 1.003140 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
15 QT-03/NCC Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công