CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 147 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
2 CX-QT-05/GD Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
3 CX-QT-02/HGCS Thủ tục công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
4 CX-QT-01/NN Cấp sổ quản lý vịt chạy đồng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5 CX-QT-03/NN Thủ tục đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
6 CX-QT-01/NƠCS Xác nhận đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận số nhà Nhà ở và công sở
7 CX-QT-02/NƠCS Xác nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận số nhà Nhà ở và công sở
8 CX-QT-01/TS Xác nhận tờ khai cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bè cá Thủy lợi,thủy sản
9 2.002363 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư Pháp - Hộ Tịch
10 GQKNTC01 Giải quyết khiếu nại lần đầu. Thanh tra
11 CX-QT-04/GD Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục & Đào tạo
12 CX-QT-03/HGCS Thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
13 CX-QT-02/NN Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
14 GQKNTC02 Giải quyết khiếu nại lần hai. Thanh tra
15 CX-QT-03/GD Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục & Đào tạo