CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 73 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 20/BTXH Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội
2 QT-01/LĐTL Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tiền lương
3 QT01/TĐKT Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thi đua - khen thưởng
4 1.004648 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
5 1.003226 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
6 QT-02/NCC Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
7 1.000843 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Thi đua - khen thưởng
8 1.003635 Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa
9 2.000440 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa
10 VHTT02 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
11 1.003242 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
12 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
13 QT-03/NCC Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
14 VHTT03 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
15 1.003140 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình