CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH, BHTN
2 BHYT1 Ký hợp đồng KCB BHYT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
3 CX-QT-BVCSTE01 Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
4 BHXH Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
5 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
6 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
7 BHXH4 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
8 CCCD1 Cấp mới căn cước công dân Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 01/TT Tiếp công dân Tiếp công dân
10 BHXH1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
11 CX-CT01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công thương
12 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
13 1/DT Thủ tục xử lý đơn Xử lý đơn thư
14 BHYT2 Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
15 QT 02/BTNN Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường Nhà nước