CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 224 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000777 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
2 CX-QT-03/BTXH Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn Bảo trợ xã hội
3 2.001035 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
4 1.000798 (UBND huyện Cầu Ngang) Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
5 1.002314 (UBND huyện Cầu Ngang) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
6 LVĐD51-CNG (UBND huyện Cầu Ngang)Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
7 LVĐD54-CNG (UBND huyện Cầu Ngang)Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
8 1.001639 Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục tiểu học
9 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác
10 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
11 03/TT Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo
12 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
13 2.000633 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Lưu thông hàng hóa trong nước
14 CX-1/TL Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 Tiền lương
15 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp