CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 99 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
2 2.001050 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Chứng thực
3 1.001852 Hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Người có công
4 1.004964 Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia Người có công
5 1.010829 Di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
6 CX-QT-01/NCC Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
7 2.000424 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
8 1.010944 Thủ tục tiếp công dân Thanh tra
9 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập tại cấp huyện Thanh tra
10 2.002402 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình tại cấp huyện Thanh tra
11 2.002403 Thủ tục thực hiện giải trình tại cấp huyện Thanh tra
12 2.002408 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
13 2.002412 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
14 2.002590 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp huyện Thanh tra
15 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa