CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 269 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 YT/01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
2 CX-QT-05/BTNN Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường Nhà nước
3 CX-QT-18/BTXH Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật Bảo trợ xã hội
4 LDTBXH34 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật Bảo trợ xã hội
5 2.000843 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
6 CX-QT-07/CT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
7 CX-QT-02/TTPL Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Công nhận tuyên truyền viên Pháp luật
8 1.002314 (UBND huyện Châu Thành) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
9 1.005099 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học
10 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác
11 1.001622 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 1.008950 Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 1.008951 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ
15 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp