CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 147 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
2 CX-QT-BVCSTE01 Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
3 QT 01/HG Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
4 1.010944 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân
5 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
6 QT-01/KTHT Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ đô thị và nông thôn Xây dựng
7 2.002590 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp huyện Xử lý đơn thư
8 1.009484 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
9 1.005462 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường Nhà nước
10 1.001739 Nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
11 1.009485 Thủ tục trả lại khu vực biển Biển và hải đảo
12 CX-QT-03/BTNN Trả lại tài sản Bồi thường Nhà nước
13 2.001044 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. Chứng thực
14 2.002408 Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại
15 QT-03/KTHT Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến (đối với công trình cấp III, IV và công trình tín ngưỡng) Xây dựng