CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 109 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo phân cấp) quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. An toàn thực phẩm
2 QT-01/BTNN Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường Nhà nước
3 2.000992 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
4 QT 01/PBGDPL Công nhận báo cáo viên pháp luật. Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
5 1.010584 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
6 1.010592 Miễn nhiệm, cách thức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
7 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
8 1.003645 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Lễ Hội
9 1.004959 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tiền lương
10 QT-01/NN Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 1.010938 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
12 2.000414 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - khen thưởng
13 QT01/TGPL Yêu cầu trợ giúp pháp lý. Trợ giúp pháp lý
14 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
15 1.005280 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã và hợp tác xã