CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 210 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo phân cấp) quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. An toàn thực phẩm
2 2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
3 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
4 2.002395 Thủ tục giải quyết tố cáo tại huyện Khiếu nại & Tố cáo
5 1.004959 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Tiền lương
6 1.003042 Lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công
7 QT 01/HG Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
8 1.005434 Mua quyển hóa đơn Tài chính
9 1.010944 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân
10 1.005280 Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã và hợp tác xã
11 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa
12 1.008455 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Xây dựng
13 1.005462 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường Nhà nước
14 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
15 1.008360 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 Tiền lương