CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT-01/ATTP Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế An toàn thực phẩm
2 QT 01/BTNN Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
3 HCTP24 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ Chứng thực
4 HCTP25 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ Chứng thực
5 HCTP31 Đề nghị chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chứng thực
6 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
7 CX-QT-01/TTPL Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Công nhận tuyên truyền viên Pháp luật
8 CX-QT-01/GD Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
9 CX-QT-01/KNTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại & Tố cáo
10 CX-QT-03/NN Xác nhận Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 QT 01/NN Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
12 TCKH03 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
13 TCKH04 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký thông báo chấm dứt kinh doanh đối với hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
14 TCKH06 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã và hợp tác xã
15 TCKH07 Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã và hợp tác xã