CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 189 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
2 2.001035 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
3 1.002314 (UBND Thành phố Trà Vinh) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
4 CX-QT-01/GD Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
5 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác
6 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
7 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện,thành phố quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
8 1.010816 Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
9 CX-QT-01/NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
10 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp
11 2.002163 Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
12 TDKT_01 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua - khen thưởng
13 2.000267 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo
14 1.003471 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi
15 1.000893 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư Pháp - Hộ Tịch