CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QT-01/LĐTBXH Thủ tục công nhận xã phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
2 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia Đình
3 CX-QT-01/KNTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại & Tố cáo
4 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Lưu thông hàng hóa trong nước
5 DT01 Cấp đổi giấy chứng nhận số nhà Phát triển đô thị
6 2.000305 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - khen thưởng
7 1.001612 Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
8 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
9 CX-QT-1/TV Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
10 1.003645 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa
11 VH01 Thủ tục Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thông tin
12 1.003242 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
13 2.001925 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại & Tố cáo
14 CX-QT-2/TV Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Khiếu nại & Tố cáo
15 QT-02-LĐTBXH Thủ tục lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công