CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
2 CX-QT-01/BTNN Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường Nhà nước
3 CX-QT-BVCSTE01 Đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp xã Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
4 QT-01/BVCSTE Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
5 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
6 QT 01/PBGDPL Công nhận báo cáo viên pháp luật. Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
7 2.002408 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại
8 2.000424 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật
9 CX-QT-01/TTPL Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
10 2.002400 Thủ tục kê khai tài sản thu nhập tại cấp huyện Phòng chống tham nhũng
11 CX-QT-1/TT Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
12 CX-QT-TNXH1 Đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội
13 1.010944 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân
14 2.002363 Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư Pháp - Hộ Tịch
15 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa