CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 218 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo phân cấp) quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. An toàn thực phẩm
2 1.009483 Giao khu vực biển Biển và hải đảo
3 QT-01/BTXH Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
4 CX-QT-07/CT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
5 1.000798 (UBND thị xã Duyên Hải) Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
6 1.002314 (UBND thị xã Duyên Hải) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
7 1.003554 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
8 2.000381 (UBND thị xã Duyên Hải) Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
9 CX-QT-01/GD Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
10 1.004439 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Các cơ sở giáo dục khác
11 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
12 1.007919 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
13 CX-QT-01/NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
14 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp
15 1.003605 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp