CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 430 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 YT/01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
2 CX-QT-05/BTNN Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bồi thường Nhà nước
3 2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường Nhà nước
4 2.000477 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội
5 CX-QT-18/BTXH Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật Bảo trợ xã hội
6 LDTBXH34 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật Bảo trợ xã hội
7 2.000908 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
8 2.000843 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực
9 CX-QT-07/CT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
10 2.001050 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Chứng thực
11 CX-QT-02/TTPL Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Công nhận tuyên truyền viên Pháp luật
12 1.002314 (UBND huyện Châu Thành) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
13 1.010590 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp
14 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình
15 1.005099 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học