CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2010 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.008029 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Dịch vụ du lịch khác
32 1.010709 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Dịch vụ du lịch khác
33 1.002935 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động khoa học & công nghệ
34 2.002385 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
35 1.001392 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
36 1.009642 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
37 1.005169 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và phát triển doanh nghiệp
38 1.010010 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Thành lập và phát triển doanh nghiệp
39 1.010023 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Thành lập và phát triển doanh nghiệp
40 1.010026 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Thành lập và phát triển doanh nghiệp
41 1.010027 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và phát triển doanh nghiệp
42 1.010030 Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Thành lập và phát triển doanh nghiệp
43 1.010031 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Thành lập và phát triển doanh nghiệp
44 2.001583 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và phát triển doanh nghiệp
45 2.001610 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và phát triển doanh nghiệp