CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2010 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.003590 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
77 1.003593 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Thủy sản
78 1.003781 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y
79 2.000216 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bảo trợ xã hội
80 1.009319 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
81 2.001481 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ
82 2.000422 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng
83 2.000449 Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thi đua - khen thưởng
84 1.001894 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo
85 1.005434 Thủ tục Mua quyển hóa đơn (cấp tỉnh, cấp huyện) Quản lý công sản
86 QLG1 Đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý giá
87 2.002206 Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách Tài chính doanh nghiệp- Tin học thống kê
88 TCDT1 Thủ tục Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tài chính đầu tư
89 2.002341 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động An toàn vệ sinh lao động
90 1.000530 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp