CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 QT-05/PCTN Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng
17 QT-06/KNTC Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại & Tố cáo
18 QT-07/KNTC Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại & Tố cáo
19 QT-08/KNTC Giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại & Tố cáo