Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 3 0 15 16 1 1 81.3 % 12.5 % 6.2 %
UBND Thành phố Trà Vinh 20 38 32 1990 33 2 5 90.9 % 3 % 6.1 %
UBND Huyện Càng Long 3 2 0 3981 3634 189 12 87.3 % 7.5 % 5.2 %
UBND Huyện Châu Thành 43 3 1 7267 7211 716 21 82.7 % 7.3 % 10 %
UBND Huyện Cầu Kè 115 22 0 2243 2096 384 1 77 % 4.7 % 18.3 %
UBND Huyện Tiểu Cần 9 1 0 414 372 7 0 95.4 % 2.7 % 1.9 %
UBND Huyện Trà Cú 70 0 0 5449 5345 582 1 83.6 % 5.5 % 10.9 %
UBND Huyện Cầu Ngang 171 42 68 1823 1883 298 15 70.3 % 13.8 % 15.9 %
UBND Huyện Duyên Hải 80 13 81 1090 955 132 1 73.1 % 13.1 % 13.8 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 18 0 0 87 78 13 0 71.8 % 11.5 % 16.7 %
Sở Y tế 121 2 43 1547 1515 6 10 97 % 2.6 % 0.4 %
Sở Nội Vụ 49 28 0 8 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư Pháp 0 138 1 9 9 0 0 88.9 % 11.1 % 0 %
Sở Tài Chính 28 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 57 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công thương 7 85 18 9996 10148 1 7 12.6 % 87.4 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 70 0 27 583 586 0 13 84.6 % 15.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 134 0 0 65 37 16 3 54.1 % 2.7 % 43.2 %
Sở Khoa học Công nghệ 49 1 0 8 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 54 2 0 360 361 16 1 72.3 % 23.3 % 4.4 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 8 28 183 179 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 87 34 4 120990 120358 1747 7 92.6 % 5.9 % 1.5 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 37 62 308 307 0 0 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 152 7 0 1620 1609 5 5 92.9 % 6.8 % 0.3 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 18 0 0 86 81 1 2 98.8 % 0 % 1.2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh 31 33 60 62 59 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 26 33 4 619 636 1 13 94 % 5.8 % 0.2 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 6.2%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 1990
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 6.1%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3981
Giải quyết: 3634
Trễ hạn: 189
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 5.2%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 7267
Giải quyết: 7211
Trễ hạn: 716
Trước hạn: 82.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 10%
Mức độ 2: 115
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2243
Giải quyết: 2096
Trễ hạn: 384
Trước hạn: 77%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 18.3%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 414
Giải quyết: 372
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 1.9%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5449
Giải quyết: 5345
Trễ hạn: 582
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 10.9%
Mức độ 2: 171
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 1823
Giải quyết: 1883
Trễ hạn: 298
Trước hạn: 70.3%
Đúng hạn: 13.8%
Trễ hạn: 15.9%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 1090
Giải quyết: 955
Trễ hạn: 132
Trước hạn: 73.1%
Đúng hạn: 13.1%
Trễ hạn: 13.8%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 78
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 16.7%
Mức độ 2: 121
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 1547
Giải quyết: 1515
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 138
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 11.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 85
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 9996
Giải quyết: 10148
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 12.6%
Đúng hạn: 87.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 583
Giải quyết: 586
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.6%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 65
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 54.1%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 43.2%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 360
Giải quyết: 361
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 72.3%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 4.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 183
Giải quyết: 179
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 120990
Giải quyết: 120358
Trễ hạn: 1747
Trước hạn: 92.6%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 308
Giải quyết: 307
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 152
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1620
Giải quyết: 1609
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 86
Giải quyết: 81
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 619
Giải quyết: 636
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.2%