Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 3 0 9 9 1 0 88.9 % 0 % 11.1 %
UBND Thành phố Trà Vinh 20 38 32 295 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Trung tâm Hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Càng Long 3 2 0 1221 1141 61 0 82.6 % 12.1 % 5.3 %
UBND Huyện Châu Thành 43 3 1 710 737 64 0 82.1 % 9.2 % 8.7 %
UBND Huyện Cầu Kè 115 22 0 1478 1346 143 0 63.2 % 26.2 % 10.6 %
UBND Huyện Tiểu Cần 9 1 0 144 51 2 0 90.2 % 5.9 % 3.9 %
UBND Huyện Trà Cú 70 0 0 1093 1071 158 0 77.3 % 7.9 % 14.8 %
UBND Huyện Cầu Ngang 171 42 68 135 133 4 1 80.5 % 16.5 % 3 %
UBND Huyện Duyên Hải 80 13 81 21 35 35 2 0 % 0 % 100 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 18 0 0 9 10 0 0 90 % 10 % 0 %
Sở Y tế 97 19 50 155 200 0 0 95 % 5 % 0 %
Sở Nội Vụ 49 28 0 26 23 0 0 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Tư Pháp 0 138 1 2 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 28 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 31 26 0 62 11 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công thương 7 82 21 1225 1380 0 1 5.7 % 94.3 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 70 0 27 61 57 2 1 77.2 % 19.3 % 3.5 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 134 0 0 7 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học Công nghệ 15 22 22 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 54 2 0 30 31 0 1 93.5 % 6.5 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 8 28 21 21 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 84 45 4 6920 6504 328 0 89.9 % 5.1 % 5 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 37 61 46 43 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 60 42 0 92 99 0 0 99 % 1 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31 33 60 33 39 1 0 94.9 % 2.6 % 2.5 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 18 0 0 2 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 26 33 3 16 14 0 1 85.7 % 14.3 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 11.1%
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 295
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1221
Giải quyết: 1141
Trễ hạn: 61
Trước hạn: 82.6%
Đúng hạn: 12.1%
Trễ hạn: 5.3%
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 710
Giải quyết: 737
Trễ hạn: 64
Trước hạn: 82.1%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 8.7%
Mức độ 2: 115
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1478
Giải quyết: 1346
Trễ hạn: 143
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 26.2%
Trễ hạn: 10.6%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 144
Giải quyết: 51
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 3.9%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1093
Giải quyết: 1071
Trễ hạn: 158
Trước hạn: 77.3%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 14.8%
Mức độ 2: 171
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 133
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 80.5%
Đúng hạn: 16.5%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 35
Trễ hạn: 35
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 97
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 50
Tiếp nhận: 155
Giải quyết: 200
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 138
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 62
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 1225
Giải quyết: 1380
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 5.7%
Đúng hạn: 94.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 61
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 77.2%
Đúng hạn: 19.3%
Trễ hạn: 3.5%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 6920
Giải quyết: 6504
Trễ hạn: 328
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 5%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 43
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 92
Giải quyết: 99
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%