CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 921 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công thương An toàn công nghiệp
2 Mức độ 3 Huấn luyện và cấp mới, cấp lại và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện
3 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
4 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
5 Mức độ 4 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
6 Mức độ 4 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
7 Mức độ 4 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiêp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
8 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh Sở Công thương An toàn thực phẩm
9 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng Sở Công thương An toàn thực phẩm
10 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh Sở Công thương An toàn thực phẩm
11 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Sở Công thương An toàn thực phẩm
12 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Sở Công thương An toàn thực phẩm
13 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Sở Công thương An toàn thực phẩm
14 Mức độ 3 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm Sở Công thương An toàn thực phẩm
15 Mức độ 3 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Sở Công thương An toàn thực phẩm