CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1103 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 ATCN1 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công thương An toàn công nghiệp
2 ATD01 Mức độ 3 Huấn luyện và cấp mới, cấp lại và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện Sở Công thương An toàn điện
3 QT-ATLD 01 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
4 QT-ATLD 02 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
5 QT-ATLD 03 Mức độ 4 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
6 QT-ATLD 05 Mức độ 4 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
7 QT-ATLD 04 Mức độ 4 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiêp do địa phương quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
8 ATLD06 Mức độ 3 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
9 ATLD08 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
10 ATLD07 Mức độ 3 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động
11 ATTP008 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh Sở Công thương An toàn thực phẩm
12 ATTP004 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng Sở Công thương An toàn thực phẩm
13 ATTP009 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh Sở Công thương An toàn thực phẩm
14 ATTP006 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Sở Công thương An toàn thực phẩm
15 ATTP005 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực Sở Công thương An toàn thực phẩm