Mức độ 2  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-02/GD
Lượt xem: 155
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

22 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định 135/2018/NĐ-CP, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bước 1:Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện (Bộ phận TN&TKQ)

Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý (Bộ phận TN&TKQ, Bộ phận chuyên môn)

Bước 2: Cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo UBND xã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT về kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách.

Bước 3: kiểm tra thực tế và có văn bản gửi UBND xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện sáp nhập, chia, tách(Phòng GD&ĐT).

Bước 4: Củng cố hồ sơ, trình lãnh đạo UBND xã ra Quyết định sáp nhập, chia, tách (nếu không sáp nhập, chia, tách thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và phòng GD&ĐT) – (Bộ phận chuyên môn).

Bước 5: Ký QĐ sáp nhập, chia, tách (hoặc văn bản thông báo nếu không sáp nhập, chia, tách). Chủ tịch UBND xã.

Bước 6: Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ (Văn phòng UBND xã).

Bước 7: Trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có) (Bộ phận TN&TKQ)

1. Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên.

2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

 

File mẫu:

Điều 12. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi