Mức độ 2  Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-03/GD
Lượt xem: 123
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

Bước 1:Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện (Bộ phận TN&TKQ)

Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý (Bộ phận TN&TKQ, Bộ phận chuyên môn)

Bước 2: Cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ, có văn bản gửi Phòng GD&ĐT đề nghị phối hợp kiểm tra lập biên bản. Hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo UBND xãra Quyết định.

Bước 3: Ký QĐ QĐ thu hồi giấy phép thành lập và QĐ giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. (Chủ tịch UBND xã).

Bước 4: Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ (Văn phòng UBND xã).

Bước 5: Trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có) (Bộ phận TN&TKQ)

Văn bản yêu cầu giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

 

File mẫu:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi