Mức độ 2  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-05/GD
Lượt xem: 165
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

22 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bước 1:Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện (Bộ phận TN&TKQ)

Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý (Bộ phận TN&TKQ, Bộ phận chuyên môn)

Bước 2: Cán bộ phụ trách thẩm định hồ sơ (trường hợp HS chưa đúng quy định thì yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sữa, bổ sung trong 05 ngày làm việc). Hoàn chỉnh HS trình Chủ tịch UBND xã.

Bước 3: Ký quyết định cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học(hoặc văn bản thông báo nếu chưa quyết định). Chủ tịch UBND xã.

Bước 4:Đóng dấu, chuyển hồ sơ cho bộ phận TN&TKQ (Văn phòng UBND xã).

Bước 5: Trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có) (Bộ phận TN&TKQ)

1.Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

2. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.

3. Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

 

File mẫu:

Điều 22. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi