Mức độ 2  Đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác định khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: CX-QT-18/BTXH
Lượt xem: 410
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tại Bưu điện 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 20/4/2012 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. - Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH – BTC-BYT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

- Quét (Scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân -  Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức Lao động – TBXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày

Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật (Mẫu số 01)

File mẫu:

  • Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật (Mẫu số 01) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi