Mức độ 2  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế

Ký hiệu thủ tục: QT-01/ATTP
Lượt xem: 329
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công íchđếnBộ phận một cửa (Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 08 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí
  1. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở.

 

Căn cứ pháp lý - Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010;
-Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1: Cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.(Bộ phận một cửa)

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu sẽ hủy hồ sơ.

Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thẩm định cơ sở.

Bước 4: Kết quả thẩm định

a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.

c) Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 5: Trả giấy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu số 01ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
- Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. (Mẫu 1 - TT47) T?i v?

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi