Mức độ 2  Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế

Ký hiệu thủ tục: QT-02/ATTP
Lượt xem: 376
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đếnBộ phận một cửa (Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý - Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010;
- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010;
- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1:Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố (Bộ phận 01 cửa).

Bước 2: Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phốcó trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở
- Bản sao kết quả khám sức khỏe
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. (Mẫu 04 - TT47) T?i v?

Không

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi