Mức độ 2  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống Quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ký hiệu thủ tục: QT-03/ATTP
Lượt xem: 835
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đếnBộ phận một cửa (Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố).
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết + 05 ngày làm việc, đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) + 02 ngày làm việc, đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày cá nhân tham gia đánh giá kiến thức và đạt từ 80% số câu trả lời đúng trở lên)
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí
Lệ phí

30.000 đồng/1lần cấp/1 chứng chỉ

Căn cứ pháp lý -Căn cứ Luật an toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH 12;
- Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi hồ sơ về Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố (Bộ phận một cửa).

Bước 2:Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân.

Bước 3: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phốcấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt từ 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

 

- Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 06 tại Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế)
- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

File mẫu:

  • Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 06 tại Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế) T?i v?

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. - Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm. - Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi