Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 3 0 34 33 32 1 0 97 % 3 %
UBND Thành phố Trà Vinh 152 59 86 3211 1947 1459 526 25 74.9 % 25.1 %
Trung tâm Phục vụ hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Càng Long 167 51 40 3146 2993 2556 647 15 85.4 % 14.6 %
UBND Huyện Châu Thành 213 92 24 3177 2521 2038 513 22 80.8 % 19.2 %
UBND Huyện Cầu Kè 248 102 72 4136 3128 2809 408 5 89.8 % 10.2 %
UBND Huyện Tiểu Cần 278 99 27 756 338 292 50 0 86.4 % 13.6 %
UBND Huyện Trà Cú 193 50 3 3109 1980 1806 251 4 91.2 % 8.8 %
UBND Huyện Cầu Ngang 100 181 161 10359 10242 10059 306 25 98.2 % 1.8 %
UBND Huyện Duyên Hải 192 19 115 189 121 117 5 3 96.7 % 3.3 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 109 186 137 1560 1500 1440 77 67 96 % 4 %
Sở Y tế 9 9 122 1116 1051 1048 7 1 99.7 % 0.3 %
Sở Nội Vụ 2 42 33 204 202 202 0 0 100 % 0 %
Sở Tư Pháp 17 88 58 111 105 105 0 0 100 % 0 %
Sở Tài Chính 26 1 5 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Xây dựng 0 38 19 331 309 309 0 0 100 % 0 %
Sở Công thương 22 36 60 8866 8779 8779 0 1 100 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 24 15 49 331 320 319 2 7 99.7 % 0.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 15 1 72 18 4 4 0 0 100 % 0 %
Sở Khoa học Công nghệ 12 7 35 16 12 12 0 0 100 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 20 61 247 244 244 0 0 100 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 0 37 86 86 86 0 0 100 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 2 63 29 92377 84879 82745 2943 433 97.5 % 2.5 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 44 77 380 363 362 1 0 99.7 % 0.3 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19 32 56 538 525 525 0 2 100 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20 9 94 181 179 179 1 2 100 % 0 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 19 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 2 15 36 153 146 145 1 1 99.3 % 0.7 %
Công An Tỉnh Trà Vinh 0 9 0 369 362 358 5 0 98.9 % 1.1 %
VNPT TRÀ VINH TEST 1 1 1 15 1 1 0 0 100 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34
Đã giải quyết: 33
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 32
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 97%
Đã giải quyết trễ hạn: 3%
UBND Thành phố Trà Vinh
Mức độ 2: 152
Mức độ 3: 59
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 3211
Đã giải quyết: 1947
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1459
Trễ hạn: 526
Đã giải quyết đúng hạn: 74.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 25.1%
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Càng Long
Mức độ 2: 167
Mức độ 3: 51
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 3146
Đã giải quyết: 2993
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2556
Trễ hạn: 647
Đã giải quyết đúng hạn: 85.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 14.6%
UBND Huyện Châu Thành
Mức độ 2: 213
Mức độ 3: 92
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 3177
Đã giải quyết: 2521
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2038
Trễ hạn: 513
Đã giải quyết đúng hạn: 80.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 19.2%
UBND Huyện Cầu Kè
Mức độ 2: 248
Mức độ 3: 102
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 4136
Đã giải quyết: 3128
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2809
Trễ hạn: 408
Đã giải quyết đúng hạn: 89.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 10.2%
UBND Huyện Tiểu Cần
Mức độ 2: 278
Mức độ 3: 99
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 756
Đã giải quyết: 338
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 292
Trễ hạn: 50
Đã giải quyết đúng hạn: 86.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 13.6%
UBND Huyện Trà Cú
Mức độ 2: 193
Mức độ 3: 50
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 3109
Đã giải quyết: 1980
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1806
Trễ hạn: 251
Đã giải quyết đúng hạn: 91.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 8.8%
UBND Huyện Cầu Ngang
Mức độ 2: 100
Mức độ 3: 181
Mức độ 4: 161
Tiếp nhận: 10359
Đã giải quyết: 10242
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 10059
Trễ hạn: 306
Đã giải quyết đúng hạn: 98.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.8%
UBND Huyện Duyên Hải
Mức độ 2: 192
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 115
Tiếp nhận: 189
Đã giải quyết: 121
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 117
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 96.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.3%
UBND Thị Xã Duyên Hải
Mức độ 2: 109
Mức độ 3: 186
Mức độ 4: 137
Tiếp nhận: 1560
Đã giải quyết: 1500
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1440
Trễ hạn: 77
Đã giải quyết đúng hạn: 96%
Đã giải quyết trễ hạn: 4%
Sở Y tế
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 122
Tiếp nhận: 1116
Đã giải quyết: 1051
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1048
Trễ hạn: 7
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
Sở Nội Vụ
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 204
Đã giải quyết: 202
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 202
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 88
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 111
Đã giải quyết: 105
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 105
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài Chính
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 331
Đã giải quyết: 309
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Công thương
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 8866
Đã giải quyết: 8779
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 8779
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giao thông vận tải
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 331
Đã giải quyết: 320
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 319
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 18
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Khoa học Công nghệ
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 16
Đã giải quyết: 12
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 247
Đã giải quyết: 244
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 244
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 86
Đã giải quyết: 86
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 86
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 63
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 92377
Đã giải quyết: 84879
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 82745
Trễ hạn: 2943
Đã giải quyết đúng hạn: 97.5%
Đã giải quyết trễ hạn: 2.5%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 380
Đã giải quyết: 363
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 362
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 538
Đã giải quyết: 525
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 525
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 20
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 94
Tiếp nhận: 181
Đã giải quyết: 179
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 179
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Ban quản lý khu kinh tế
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 153
Đã giải quyết: 146
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 145
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
Công An Tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 369
Đã giải quyết: 362
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 358
Trễ hạn: 5
Đã giải quyết đúng hạn: 98.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.1%
VNPT TRÀ VINH TEST
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 15
Đã giải quyết: 1
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%