Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 3 0 19 19 19 0 0 100 % 0 %
UBND Thành phố Trà Vinh 154 56 86 4059 2610 2144 524 29 82.2 % 17.9 %
Trung tâm Phục vụ hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Càng Long 169 49 40 3077 2860 2585 353 2 90.4 % 9.6 %
UBND Huyện Châu Thành 215 90 24 5060 4570 4147 464 15 90.7 % 9.3 %
UBND Huyện Cầu Kè 249 101 72 7938 6916 3953 3006 1 57.2 % 42.8 %
UBND Huyện Tiểu Cần 280 97 27 1038 467 447 21 0 95.7 % 4.3 %
UBND Huyện Trà Cú 195 48 3 4998 4117 3617 606 4 87.9 % 12.1 %
UBND Huyện Cầu Ngang 83 167 160 3015 2868 2827 55 11 98.6 % 1.4 %
UBND Huyện Duyên Hải 196 15 114 376 263 244 21 0 92.8 % 7.2 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 144 146 134 1038 960 927 47 55 96.6 % 3.4 %
Sở Y tế 68 16 61 1188 1122 1122 0 1 100 % 0 %
Sở Nội Vụ 16 28 33 265 264 262 2 1 99.2 % 0.8 %
Sở Tư Pháp 26 80 59 232 229 229 0 0 100 % 0 %
Sở Tài Chính 26 1 5 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Xây dựng 0 38 19 419 417 417 1 2 100 % 0 %
Sở Công thương 22 36 59 11535 11499 11499 0 0 100 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 24 15 49 392 388 387 3 24 99.7 % 0.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 16 77 4 14 10 9 1 0 90 % 10 %
Sở Khoa học Công nghệ 12 10 39 22 22 22 0 0 100 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 16 61 255 255 255 0 1 100 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 0 37 187 187 187 0 0 100 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 7 57 30 108289 94991 93392 1974 164 98.3 % 1.7 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 11 95 522 514 514 0 0 100 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 33 1 56 648 624 624 0 8 100 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 10 94 233 231 231 0 9 100 % 0 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 19 0 0 59 59 59 0 0 100 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 1 2 44 73 66 66 0 5 100 % 0 %
Công An Tỉnh Trà Vinh 0 8 0 42 41 35 9 2 85.4 % 14.6 %
VNPT TRÀ VINH TEST 1 0 1 82 4 1 3 0 25 % 75 %
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19
Đã giải quyết: 19
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 19
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Thành phố Trà Vinh
Mức độ 2: 154
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 4059
Đã giải quyết: 2610
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2144
Trễ hạn: 524
Đã giải quyết đúng hạn: 82.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 17.9%
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Càng Long
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 49
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 3077
Đã giải quyết: 2860
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2585
Trễ hạn: 353
Đã giải quyết đúng hạn: 90.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 9.6%
UBND Huyện Châu Thành
Mức độ 2: 215
Mức độ 3: 90
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 5060
Đã giải quyết: 4570
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4147
Trễ hạn: 464
Đã giải quyết đúng hạn: 90.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 9.3%
UBND Huyện Cầu Kè
Mức độ 2: 249
Mức độ 3: 101
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 7938
Đã giải quyết: 6916
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3953
Trễ hạn: 3006
Đã giải quyết đúng hạn: 57.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 42.8%
UBND Huyện Tiểu Cần
Mức độ 2: 280
Mức độ 3: 97
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 1038
Đã giải quyết: 467
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 447
Trễ hạn: 21
Đã giải quyết đúng hạn: 95.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 4.3%
UBND Huyện Trà Cú
Mức độ 2: 195
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 4998
Đã giải quyết: 4117
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3617
Trễ hạn: 606
Đã giải quyết đúng hạn: 87.9%
Đã giải quyết trễ hạn: 12.1%
UBND Huyện Cầu Ngang
Mức độ 2: 83
Mức độ 3: 167
Mức độ 4: 160
Tiếp nhận: 3015
Đã giải quyết: 2868
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2827
Trễ hạn: 55
Đã giải quyết đúng hạn: 98.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.4%
UBND Huyện Duyên Hải
Mức độ 2: 196
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 376
Đã giải quyết: 263
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 244
Trễ hạn: 21
Đã giải quyết đúng hạn: 92.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 7.2%
UBND Thị Xã Duyên Hải
Mức độ 2: 144
Mức độ 3: 146
Mức độ 4: 134
Tiếp nhận: 1038
Đã giải quyết: 960
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 927
Trễ hạn: 47
Đã giải quyết đúng hạn: 96.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 3.4%
Sở Y tế
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 1188
Đã giải quyết: 1122
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1122
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nội Vụ
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 265
Đã giải quyết: 264
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 2
Đã giải quyết đúng hạn: 99.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.8%
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 232
Đã giải quyết: 229
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 229
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài Chính
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 419
Đã giải quyết: 417
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 417
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Công thương
Mức độ 2: 22
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 11535
Đã giải quyết: 11499
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 11499
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giao thông vận tải
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 392
Đã giải quyết: 388
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 387
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 99.7%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.3%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 14
Đã giải quyết: 10
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 9
Trễ hạn: 1
Đã giải quyết đúng hạn: 90%
Đã giải quyết trễ hạn: 10%
Sở Khoa học Công nghệ
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 22
Đã giải quyết: 22
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 22
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 255
Đã giải quyết: 255
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 255
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 187
Đã giải quyết: 187
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 187
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 108289
Đã giải quyết: 94991
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 93392
Trễ hạn: 1974
Đã giải quyết đúng hạn: 98.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.7%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 95
Tiếp nhận: 522
Đã giải quyết: 514
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 514
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 648
Đã giải quyết: 624
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 624
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 94
Tiếp nhận: 233
Đã giải quyết: 231
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 231
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 59
Đã giải quyết: 59
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 59
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Ban quản lý khu kinh tế
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 73
Đã giải quyết: 66
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 66
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Công An Tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 42
Đã giải quyết: 41
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 35
Trễ hạn: 9
Đã giải quyết đúng hạn: 85.4%
Đã giải quyết trễ hạn: 14.6%
VNPT TRÀ VINH TEST
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 82
Đã giải quyết: 4
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1
Trễ hạn: 3
Đã giải quyết đúng hạn: 25%
Đã giải quyết trễ hạn: 75%