Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh 0 5 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Thành phố Trà Vinh 90 189 130 3849 3283 3120 258 7 95 % 5 %
Trung tâm Phục vụ hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Càng Long 110 192 53 3313 2752 2554 289 14 92.8 % 7.2 %
UBND Huyện Châu Thành 99 270 67 4895 4337 4070 298 16 93.8 % 6.2 %
UBND Huyện Cầu Kè 147 215 73 2935 2576 2101 563 0 81.6 % 18.4 %
UBND Huyện Tiểu Cần 210 192 27 776 475 385 93 2 81.1 % 19 %
UBND Huyện Trà Cú 142 148 23 4704 4287 3904 449 11 91.1 % 8.9 %
UBND Huyện Cầu Ngang 85 225 153 4027 3890 3863 53 22 99.3 % 0.7 %
UBND Huyện Duyên Hải 147 191 109 231 105 103 8 3 98.1 % 1.9 %
UBND Thị Xã Duyên Hải 81 226 120 3234 3196 2948 372 10 92.2 % 7.8 %
Sở Y tế 9 9 120 592 512 512 0 0 100 % 0 %
Sở Nội Vụ 5 50 29 91 69 69 0 3 100 % 0 %
Sở Tư Pháp 6 77 54 70 47 47 0 0 100 % 0 %
Sở Tài Chính 0 27 5 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Sở Xây dựng 0 26 31 154 130 130 0 1 100 % 0 %
Sở Công thương 22 36 60 4876 4787 4787 0 1 100 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 20 15 63 126 121 121 0 1 100 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 15 1 72 9 1 1 0 0 100 % 0 %
Sở Khoa học Công nghệ 11 7 30 10 8 8 0 0 100 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 3 27 59 102 95 95 0 0 100 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 0 38 35 35 35 0 0 100 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 61 23 40644 33040 32802 380 116 99.3 % 0.7 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4 37 71 159 146 146 0 0 100 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 0 49 59 237 227 227 0 3 100 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20 9 91 97 92 92 0 1 100 % 0 %
Thanh tra tỉnh Trà Vinh 19 0 0 0 0 0 0 0 100 % 0 %
Ban quản lý khu kinh tế 2 15 36 13 10 10 0 1 100 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 0
Một phần: 5
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Thành phố Trà Vinh
Mức độ 2: 90
Một phần: 189
Toàn trình: 130
Tiếp nhận: 3849
Đã giải quyết: 3283
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3120
Trễ hạn: 258
Đã giải quyết đúng hạn: 95%
Đã giải quyết trễ hạn: 5%
Trung tâm Phục vụ hành chính công
Mức độ 2: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
UBND Huyện Càng Long
Mức độ 2: 110
Một phần: 192
Toàn trình: 53
Tiếp nhận: 3313
Đã giải quyết: 2752
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2554
Trễ hạn: 289
Đã giải quyết đúng hạn: 92.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 7.2%
UBND Huyện Châu Thành
Mức độ 2: 99
Một phần: 270
Toàn trình: 67
Tiếp nhận: 4895
Đã giải quyết: 4337
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4070
Trễ hạn: 298
Đã giải quyết đúng hạn: 93.8%
Đã giải quyết trễ hạn: 6.2%
UBND Huyện Cầu Kè
Mức độ 2: 147
Một phần: 215
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 2935
Đã giải quyết: 2576
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2101
Trễ hạn: 563
Đã giải quyết đúng hạn: 81.6%
Đã giải quyết trễ hạn: 18.4%
UBND Huyện Tiểu Cần
Mức độ 2: 210
Một phần: 192
Toàn trình: 27
Tiếp nhận: 776
Đã giải quyết: 475
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 385
Trễ hạn: 93
Đã giải quyết đúng hạn: 81.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 19%
UBND Huyện Trà Cú
Mức độ 2: 142
Một phần: 148
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 4704
Đã giải quyết: 4287
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3904
Trễ hạn: 449
Đã giải quyết đúng hạn: 91.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 8.9%
UBND Huyện Cầu Ngang
Mức độ 2: 85
Một phần: 225
Toàn trình: 153
Tiếp nhận: 4027
Đã giải quyết: 3890
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 3863
Trễ hạn: 53
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
UBND Huyện Duyên Hải
Mức độ 2: 147
Một phần: 191
Toàn trình: 109
Tiếp nhận: 231
Đã giải quyết: 105
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 103
Trễ hạn: 8
Đã giải quyết đúng hạn: 98.1%
Đã giải quyết trễ hạn: 1.9%
UBND Thị Xã Duyên Hải
Mức độ 2: 81
Một phần: 226
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 3234
Đã giải quyết: 3196
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 372
Đã giải quyết đúng hạn: 92.2%
Đã giải quyết trễ hạn: 7.8%
Sở Y tế
Mức độ 2: 9
Một phần: 9
Toàn trình: 120
Tiếp nhận: 592
Đã giải quyết: 512
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 512
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nội Vụ
Mức độ 2: 5
Một phần: 50
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 91
Đã giải quyết: 69
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 69
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 6
Một phần: 77
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 70
Đã giải quyết: 47
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 47
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài Chính
Mức độ 2: 0
Một phần: 27
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Mức độ 2: 0
Một phần: 26
Toàn trình: 31
Tiếp nhận: 154
Đã giải quyết: 130
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 130
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Công thương
Mức độ 2: 22
Một phần: 36
Toàn trình: 60
Tiếp nhận: 4876
Đã giải quyết: 4787
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 4787
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giao thông vận tải
Mức độ 2: 20
Một phần: 15
Toàn trình: 63
Tiếp nhận: 126
Đã giải quyết: 121
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 121
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 15
Một phần: 1
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 9
Đã giải quyết: 1
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 1
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Khoa học Công nghệ
Mức độ 2: 11
Một phần: 7
Toàn trình: 30
Tiếp nhận: 10
Đã giải quyết: 8
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 3
Một phần: 27
Toàn trình: 59
Tiếp nhận: 102
Đã giải quyết: 95
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 95
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Mức độ 2: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 35
Đã giải quyết: 35
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 35
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 0
Một phần: 61
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 40644
Đã giải quyết: 33040
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 32802
Trễ hạn: 380
Đã giải quyết đúng hạn: 99.3%
Đã giải quyết trễ hạn: 0.7%
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 4
Một phần: 37
Toàn trình: 71
Tiếp nhận: 159
Đã giải quyết: 146
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 146
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Mức độ 2: 0
Một phần: 49
Toàn trình: 59
Tiếp nhận: 237
Đã giải quyết: 227
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 227
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 20
Một phần: 9
Toàn trình: 91
Tiếp nhận: 97
Đã giải quyết: 92
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 92
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Thanh tra tỉnh Trà Vinh
Mức độ 2: 19
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%
Ban quản lý khu kinh tế
Mức độ 2: 2
Một phần: 15
Toàn trình: 36
Tiếp nhận: 13
Đã giải quyết: 10
Đã giải quyết trước & đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Đã giải quyết đúng hạn: 100%
Đã giải quyết trễ hạn: 0%