Đến tháng 5/2021 Tỉnh Trà Vinh đã giải quyết

95,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 09/05/2021)