Đến tháng 5/2022 Tỉnh Trà Vinh đã giải quyết

97,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 23/05/2022)