Đến tháng 9/2022 Tỉnh Trà Vinh đã giải quyết

95,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 28/09/2022)