Đến tháng 2/2023 Tỉnh Trà Vinh đã giải quyết

98,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 04/02/2023)