Đến tháng 7
Tỉnh Trà Vinh đã giải quyết

95,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/07/2021)