Đến tháng 5/2022 Sở Công thương đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 23/05/2022)