Đến tháng 3/2023 Sở Công thương đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 28/03/2023)