Đến tháng 7
Sở Công thương đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/07/2021)