Đến tháng 12/2121 Sở Công thương đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00, 05/12/2021)