Tìm thấy 56 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục Cấp giấy phép dạy thêm học thêm
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm.
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.)
Mức độ 2
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.
Mức độ 2
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục.
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông trung học.
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
...