Tìm thấy 88 thủ tục

Mức độ 4
Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Mức độ 4
Cấp, cấp lại giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia
Mức độ 4
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Lào (Việt – Lào)
Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.
Mức độ 4
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
Mức độ 4
Cấp Giấy phép xe tập lái.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất.
...