Tìm thấy 37 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 4
Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Thủ tục Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
...